Úvod


Cieľ

Hlavným cieľom nášho moderného dispečersko-riadiaceho systému TransFleet v doprave je zvyšovanie kvality dopravy, spokojnosti cestujúcich, efektívne riadenie dopravy v reálnom čase. Zohľadňovanie znalostí, získaných prevádzkou dispečersko-riadiaceho systému, pri tvorbe plánov dopravnej obslužnosti vedie k zefektívneniu využitia vozidiel hromadnej prepravy osôb, čo v konečnom dôsledku môže znamenať zníženie nákladov na prevádzku dopravných procesov.


Kvalita dopravy

Výsledkom monitorovanie a riadenia dopravy v reálnom čase je veľké množstvo informácií, ktoré slúžia prevádzkovateľom systému TransFleet na vyhodnotenie efektivity svojich činností, vyhodnotenie kvality vykonaných služieb voči objednávateľom dopravy a v konečnom dôsledku vyhodnotenie kvality vykonaných služieb voči konečným odberateľom – cestujúcim. Pohľady na hodnotiace kritériá sú rôzne, rovnako sú rôzne pohľady aj na spôsob ich vyhodnotenia. Cestujúci by správne postavené hodnotiace kritériá mal pocítiť v prvom rade v spresnení dopravy, v skrátení jazdných dôb, v garancii prestupov a pod. Vykonávateľ dopravy dostáva do rúk jeden z nástrojov na hodnotenie kvality práce vodičov, rovnako aj kvality práce dispečerov, konštruktérov cestovných poriadkov.


Monitoring a riadenie v reálnom čase

Základným princípom moderného dispečersko-riadiaceho systému v doprave je kontrola dopravných procesov v reálnom čase. Z pohľadu technológií sa jedná o on-line komunikáciu palubného počítača, umiestneného vo vozidle hromadnej prepravy osôb, s centrálnym dispečingom spravidla prostredníctvom dátovej siete mobilných operátorov. Lokalizovaním vozidla pomocou GPS získava kontrola prevádzky vozidiel nový – priestorový rozmer a umožňuje sledovať pohyb a polohu vozidla. Na základe požiadaviek našich zákazníkov a analýzou práce dispečerov sme dospeli k názoru, že dispečersko-riadiaci systém musí vyhodnocovať odchýlky od plánovanej práce takým spôsobom, aby dispečer nebol nútený neustále sledovať monitor počítača, ale aby bol na neštandardné správanie sa dopravy upozornený vhodne výrazným spôsobom. Rovnako dôležité je zaznamenať reakciu dispečera na vzniknutú dopravnú situáciu. Vyhodnocovaním týchto reakcií je možné istým spôsobom predikovať riešenie situácií v budúcnosti a proces riešenia neštandardných, neplánovaných situácií sčasti automatizovať, prípadne upraviť časť procesu plánovania vykonávania dopravy.


Prevádzka vozidla

Neustále je vyvíjaný tlak na efektivitu, na znižovanie nákladov, na dôslednejšiu kontrolu vozidiel. Dispečersko-riadiaci systém dokáže prostredníctvom vybudovanej prenosovej cesty a po inštalácii vhodného hardvérového vybavenia monitorovať prevádzkové veličiny vozidla a prenášať ich do systému. Získané informácie slúžia ku kontrole správania sa vodiča vo vzťahu k vozidlu počas vykonávania plánovanej práce, prípadne vyhodnoteniu vhodnosti použitého typu vozidla pre zvolenú linku, trasu. Rovnako slúžia aj k monitorovaniu a vyhodnocovaniu kvality poskytovaných služieb smerom k cestujúcim napr. sledovaním vnútornej teploty vo vozidle, spôsobom jazdy vodiča (prudké zrýchlenie, prudké brzdenie) čím sa výrazne ovplyvňuje kvalita a komfort cestovania.


Informačné systémy pre cestujúcich

Dostupnosťou moderných technológií pre cestujúcich sa dostáva do popredia nevyhnutnosť poskytovania informácií, získaných prevádzkou dispečersko–riadiaceho systému, ku konečnému zákazníkovi. Forma poskytovania je rôzna, vykonávatelia dopravy, objednávatelia dopravy sa orientujú na zabezpečenie zobrazovania reálnych informácií na informačných tabuliach, cestujúci uvítali možnosť zobrazenia informácií na mobilných telefónoch, prípadne na informačných tabuliach umiestnených vo vozidlách hromadnej prepravy osôb.Všetky štyri uvedené oblasti úzko spolu súvisia a poskytujú účastníkom dopravného procesu v hromadnej preprave osôb informácie, ktoré vedú k skvalitneniu vykonávania služieb. Zavedenie moderných nástrojov riadenia hromadnej prepravy osôb môže viesť k návratu do autobusov tých cestujúcich, ktorí uprednostnili v minulosti iný typ dopravy. Výstupy dispečerského systému smerom k cestujúcim pomôžu spopularizovať autobusovú dopravu aj v zmysle prebiehajúcej kampane Rozumná voľba.